با ما همراه باشید

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
[scb title=”مولن‌روژ (تاک‌شوی خسرو نقیبی در شب‌های جشنواره)” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-37-naghibi” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”گفت‌وگوهای آرت‌تاکس با چهره‌های جشنواره” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-37-interviews” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”صندلی قرمز” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-37-redchair” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”گزارش روزانه از کاخ رسانه” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-37-daily” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”شب‌های نقد استودیو آرت‌تاکس” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-37-criticnight” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”یک فیلم یک منتقد” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-film-37-critic” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”در نشست‌های خبری جشنواره چه می‌گذرد؟” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-film-37-report” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”فوتوکال کاخ رسانه” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-film-37-photocall” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”با فیلم‌های بخش سودای سیمرغ آشنا شوید” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-cinema-37-intro” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”با فیلم‌های بخش نگاه نو آشنا شوید” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-cinema-37-first” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]