با ما همراه باشید

سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

معرفی فیلم خروج
۰

معرفی فیلم خروج

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم خروج را به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم درخت گردو
۰

معرفی فیلم درخت گردو

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم درخت گردو را به کارگردانی محمدحسین مهدویان، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم شنای پروانه
۰

معرفی فیلم شنای پروانه

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم شنای پروانه را به کارگردانی محمد کارت، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم خوب‌، بد، جلف ۲؛ ارتش سری
۰

معرفی فیلم خوب‌، بد، جلف ۲؛ ارتش سری

جشنواره فیلم فجر سی‌وهشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم خوب‌، بد، جلف ۲؛ ارتش سری را به کارگردانی پیمان قاسم‌خانی از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم قصیده گاو سفید
۰

معرفی فیلم قصیده گاو سفید

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم قصیده گاو سفید را به کارگردانی بهتاش صناعی‌ها، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم روز بلوا
۰

معرفی فیلم روز بلوا

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم روز بلوا را به کارگردانی بهروز شعیبی، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم آتابای
۰

معرفی فیلم آتابای

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم آتابای را به کارگردانی نیکی کریمی، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم من می‌ ترسم
۰

معرفی فیلم من می‌ترسم

جشنواره فیلم فجر سی‌وهشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم من می‌ترسم را به کارگردانی بهنام بهزادی، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم مردن در آب مطهر
۰

معرفی فیلم مردن در آب مطهر

جشنواره فیلم فجر سی‌وهشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم مردن در آب مطهر را به کارگردانی نوید محمودی، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم عامه پسند
۰

معرفی فیلم عامه‌پسند

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم عامه‌ پسند را به کارگردانی سهیل بیرقی، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم سه کام حبس
۰

معرفی فیلم سه کام حبس

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم سه کام حبس را به کارگردانی سامان سالور، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم تومان
۰

معرفی فیلم تومان

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم تومان را به کارگردانی مرتضی فرشباف، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید
معرفی فیلم دوزیست
۰

معرفی فیلم دوزیست

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم دوزیست را به کارگردانی برزو نیک‌نژاد، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم آبادان یازده ۶۰
۰

معرفی فیلم آبادان یازده ۶۰

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم آبادان یازده ۶۰ را به کارگردانی مهرداد خوشبخت، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید
معرفی فیلم آن شب
۰

معرفی فیلم آن شب

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم آن شب را به کارگردانی کوروش آهاری، از آثار حاضر در بخش نگاه نو و سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.
معرفی فیلم پوست
۰

معرفی فیلم پوست

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم پوست را به کارگردانی بهمن و بهرام ارک، از آثار حاضر در بخش نگاه نو و سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید