با ما همراه باشید

سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

[scb title=”گفت‌وگوهای آرت‌تاکس با چهره‌های جشنواره” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-38-interviews” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”صندلی قرمز” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-38-redchair” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”گزارش روزانه از کاخ رسانه” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-38-daily” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”شب‌های نقد” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-38-criticnight” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”یک فیلم یک منتقد” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-film-38-critic” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”در نشست‌های خبری جشنواره چه می‌گذرد؟” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-film-38-report” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”فوتوکال کاخ رسانه” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-film-38-photocall” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”با فیلم‌های بخش سودای سیمرغ آشنا شوید” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-cinema-38-intro” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”با فیلم‌های بخش نگاه نو آشنا شوید” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-cinema-38-first” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]